ข้อควรปฎิบัติหลังการผ่าตัดรากฟันเทียม

Share This :

ข้อควรปฎิบัติหลังการผ่าตัดรากฟันเทียม

 1. ถ้ามีเลือดหรือน้ำลาย ให้กลืนลงไป ห้ามอม ห้ามบ้วน หลังผ่าตัดอาจจะมีเลือดซึมออกมาเล็กน้อย ถือว่าพบได้เป็นปกติ
 2. ห้ามอมน้ำแข็ง ควรใช้น้ำแข็งประคบด้านนอกช่องปาก ตรงกับบริเวณผ่าตัดประคบให้เยอะที่สุดใน 48 ชั่วโมงแรก การประคบน้ำแข็งจะช่วยให้เลือดหยุดเร็วขึ้นและลดอาการบวม  
 3. ห้ามบ้วนน้ำหรือน้ำยาบ้วนปากทุกประเภทในวันแรก  ควรแปรงฟันให้สะอาดทั่วปากยกเว้นบริเวณผ่าตัด ให้บ้วนปากได้ด้วยน้ำเกลือหลังการแปรงฟัน เช้า เย็น และก่อนนอน
 4. รับประทานยาตามที่ทันตแพทย์สั่งให้ถูกต้องทั้งขนาดและจำนวนครั้งต่อวัน ถ้ามีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น หายใจลำบาก หรืออาการข้างเคียงอื่น ๆ เช่น อาเจียน ให้หยุดยา แล้วนำยากลับมาพบทันตแพทย์โดยเร็ว
 5. ใช้น้ำยา C-20 อม 1 นาที  บ้วนปากหลังอาหารทุกมื้อ และก่อนนอน (เริ่มบ้วนวันที่ 2 หลังฝังรากเทียม)
 6. หลังจากวันที่ 2 ให้ประคบด้วยน้ำอุ่น บริเวณที่บวม หรือเขียวช้ำ
 7. ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมา หรือรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดจัด หรือร้อนจัด ห้ามสูบบุหรี่
 8. ถ้ามีอาการปวด บวม หรือรู้สึกผิดปกติ ควรกลับมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจ
 9. ถ้ามีการเย็บแผลให้กลับมาตัดไหม ภายหลังการผ่าตัดแล้วประมาณ 14 วัน
 10. ในผู้ป่วยที่มีการปลูกกระดูกร่วมด้วย เป็นปกติที่จะพบอาการบวม และเขียวช้ำบริเวณใบหน้าบางจุด ซึ่งจะหายเองได้ใน 2 สัปดาห์


Precautions after Dental Implant surgery.

 1. If there is blood or saliva, do not spit. You should swallow them. There may be slight bleeding, which is normal.
 2. Do not suck on ice. Apply the ice pack on the surgery area for the first 48 hours. Doing this will stop the blood from bleeding and reduce the swelling.
 3. On the first day do not rinse your mouth with water or any type of mouthwash. You can brush your teeth except the surgery area. Rinse your mouth with salt water after brushing your teeth in the morning, evening and before bed.
 4. Take the medicine as given by the dentist in the correct amount and the number of times per day. If there is an allergic reaction to the medicine, such as rash, difficulty breathing, or other side effects such as vomiting, stop taking the medicine and bring the medicine back to the dentist as soon as possible.
 5. Use C-20 solution for 1 minute. Rinse your mouth with it after every meal and before going to bed (begin on the 2nd day after the implantation).
 6. After the second day, apply a warm compress over the swollen area.
 7. Do not drink alcohol, intoxicants or eat food that is very spicy or hot. Do not smoke.
 8. If there is pain, swelling or abnormal feeling, you should come see the dentist for examination.
 9. If there are stitches, come back and cut the stitches within 14 days after surgery.
 10. Some patients may notice bruising or discoloration around the areas of surgery. This is normal postoperatively and can take approximately 2 weeks to subside.


护理方法的种植体术后

 1. 如果有血或口水该吞,别吸、别漱口,有点流血是正常的。
 2. 别吸冰,使用冷敷,应该冷敷至少48小时,手术后。冷敷有助于更快止血,而且减少肿胀。
 3. 第一天不要漱口或所有漱口水类型。你该整一个口腔内彻底刷牙。
 4. 根据医生真确吃药,对一天尺寸与数量。如果有药物过敏,比如 皮疹、呼吸困难 ,或有其他副作用,比如  呕吐 ,对你停药,马上带药回看医生。
 5. 每次漱口后吃饭与先睡觉,使用漱口水 C-20,含1分钟。(后一天手术开始漱口)
 6. 后2天 ,使用热敷,肿胀或瘀伤的区域。
 7. 禁止喝酒或吃辣与热食物。禁止抽烟。
 8. 如果有疼、肿胀或感觉不正常,该回看医生检查。
 9. 如果有缝针,只要回来拆线后术14 天或2周。
 10. 人病骨移植的患者,有些区脸肿胀或瘀伤的正常,将在还好 14 天内。

 


Recent Posts

^