อ.ทพ.วรุตม์ ตรีบุรุษ
ทันตกรรมรากเทียม
Read More
 • SAT 13:00 – 17:00
 • MON 17.00-20.00
 • WED 17.00-20.00
 • THU 17.00-20.00
 • SAT 10.00-17.00
ผศ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
Read More
 • FRI 17.00-20.00
อ.ทพญ.ปัทมา กิติคุณ
ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
Read More
 • SAT 09.00-12.00
ทพญ.มินตรา นาคธร
ทันตกรรมปริทันต์
Read More
 • MON 17.00-20.00
 • WED 13-00-16.00
 • THU 13.00-16.00
 • THU 17.00-20.00
 • SAT 09.00-17.00
ผศ.ทพ.วริศ เผ่าเจริญ
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
Read More
 • SAT 09.00-12.00
ทพ.ธนกร แก้วจา
ทันตกรรมทั่วไป
Read More
 • SUN 10.00-17.00
ทพ.พีชรัช อารีย์หนู
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Read More
 • FRI 13-00-20.00
 • SUN 10-00-15.00
 • WED 13.00-20.00
 • SUN 10.00-17.00
 • SAT 13.00-17.00
 • SUN 10.00-17.00
^