Speciality ศัลยศาสตร์ช่องปาก

ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral and Maxillofacial Surgery)

  • FRI
  • 17.00-20.00

ผศ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ

Chonatee Chinkrua, DDS, Dip. Thai Board
  • วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
  • ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 


  • Diplomate, Thai Board of Oral & Maxillofacial Surgery
  • Graduate Diploma in Clinical Science
    (Oral and maxillofacial surgery), Chiang Mai University


Specialty
^