ลักษณะความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้าและฟัน แก้ไขด้วยการ จัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร

Share This :

                  

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
ในผู้ป่วยบางราย การจัดฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติได้ทั้งหมด การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาตำแหน่งหรือขนาดของขากรรไกรบนและล่างไม่สัมพันธ์กัน ทำให้เกิดปัญหาการบดเคี้ยว การออกเสียง และในบางรายยังส่งผลต่อรูปหน้าอีกด้วย

ผู้ป่วยกลุ่มใดที่ต้องรับการรักษาด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร
โดยปกติฟันจะตั้งอยู่บนขากรรไกร หากผู้ป่วยที่มีตำแหน่งของขากรรไกรบนและ/หรือล่างที่ผิดปกติไปก็จะส่งผลต่อการสบฟัน ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการกัดสบ ปัญหาการบดเคี้ยว ในบางรายอาจพบการออกเสียงไม่ชัด มีปัญหาเรื่องรูปหน้าผิดปกติ เช่น มีขากรรไกรล่างยื่น การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ทันตแพทย์จัดฟันจะทำงานร่วมกับทันตแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในการแก้ไขปัญหาของขากรรไกรและฟันให้กลับมาทำหน้าที่ได้ปกติ

อายุเท่าไหร่ ที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดขากรรไกรเพื่อแก้ไขความผิดปกติ
เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่วัยที่หมดการเจริญเติบโตแล้ว ได้แก่ ผู้ปวยในช่วงอายุ 18-20 ปีขึ้นไป การแก้ไขปัญหาของขนาดและรูปร่างของขากรรไกรที่ผิดปกติไป จะทำได้ด้วยการผ่าตัดขากรรไกรเท่านั้น สามารถ

ความผิดปกติของขากรรไกรเกิดจากสาเหตุใด
สาเหตุที่มักพบได้บ่อย ได้แก่ ความผิดปกติของพันธุกรรม เมื่อผู้ป่วยเจริญเติบโตมากขึ้น จะพบว่าขากรรไกรบนและล่างจะเจริญแบบไม่สัมพันธ์กันมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ฟันหน้าไม่สบกัน มีปัญหาการบดเคี้ยว หรือ มีปัญหาในการออกเสียง สาเหตุอื่น ๆ ที่อาจพบ ได้แก่ ความผิดปกติแต่กำเนิด การได้รับอุบัติเหตุบริเวณขากรรไกรและใบหน้า เป็นต้น

ผ่าตัดขากรรไกรโดยไม่จัดฟันได้หรือไม่
เนื่องจากฟันตั้งอยู่บนขากรรไกร หากมีการเปลี่ยนตำแหน่งไปของขากรรไกรจากการผ่าตัด ก็จะทำให้การสบฟันเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นในเคสส่วนใหญ่การรักษาสองอย่างนี้จึงไม่สามารถแยกจากกันได้ การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรจะเป็นการรักษาที่ดูแล 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของฟัน และส่วนของขากรรไกร ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมของทันตแพทย์ 2 สาขา ได้แก่ ทันตแพทย์จัดฟันและทันตแพทย์สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลังจากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกรแล้ว ทันตแพทย์จัดฟันมีหน้าที่ในการจัดฟันเพื่อให้ได้การสบฟันที่ดีต่อไป

อ้างอิง
https://www.engbanobagi.com/contour/contourBimaxillary.php

 


Recent Posts

^