อ.ทพ. วรุตม์ ตรีบุรุษ

ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implantology)

อ.ทพ.วรุตม์ ตรีบุรุษ

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr. Waruth Threeburuth, DDS, MSc

  • Doctor of Dental Surgery , Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

  • ครอบฟัน, ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implantology)

เวลาลงตรวจ

เสาร์     :  Sat       13.00-17.00