อ.ทพ. วรุตม์ ตรีบุรุษ

ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implantology)

อ.ทพ.วรุตม์ ตรีบุรุษ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาทางทันตแพทย์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr. Waruth Threeburuth, DDS, MSc

Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University

Higher Graduate Diploma Program in Dentistry (Prosthodontics) Chiang Mai University

Master of Science (Implant), Chiang Mai University

ความเชี่ยวชาญ — Specialty

ครอบฟัน, ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implantology)

เวลาลงตรวจ

เสาร์     :  Sat       13.00-17.00