อ.ทพ.วริศ เผ่าเจริญ

ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral and Maxillofacial Surgery)

อ.ทพ.วริศ เผ่าเจริญ

ปริญญาตรีสาขาทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

WARIT POWCHAROEN, DDS, Dip. Thai Board

Doctor of Dental Surgery (Hons), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

High Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and maxillofacial surgery), Chiang Mai University

Certificate in oral and maxillofacial surgery, Chiang Mai University

Diplomate, Thai Board of Oral & Maxillofacial Surgery

ความเชี่ยวชาญ — Specialty

ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral and Maxillofacial Surgery)

เวลาลงตรวจ

เสาร์ : Sat   09.00 – 12.00 น.