อ.ทพ.วริศ เผ่าเจริญ

ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral and Maxillofacial Surgery)

อ.ทพ.วริศ เผ่าเจริญ

  • ปริญญาตรีสาขาทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตแพทยศาสตร์ แขนงศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

WARIT POWCHAROEN, DDS, Dip. Thai Board

  • Doctor of Dental Surgery (Hons), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University
  • High Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and maxillofacial surgery), Chiang Mai University
  • Certificate in oral and maxillofacial surgery, Chiang Mai University
  • Diplomate, Thai Board of Oral & Maxillofacial Surgery

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral and Maxillofacial Surgery)

เวลาลงตรวจ

เสาร์ : Sat   09.00 – 12.00 น.