ทพญ.วณิชชญา ตั้งสำเริงวงศ์

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

ทพญ.วณิชชญา ตั้งสำเริงวงศ์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr. Vanichaya Tangsumruengwong DDS

Doctor of Dental Surgery (Hons), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand

Master of Science (Orthodontics), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand

ความเชี่ยวชาญ — Specialty

♦ ทันตกรรมจัดฟัน  (Orthodontics)

เวลาลงตรวจ

พุธ :  Wed            13.00-17.00 น.

ศุกร์  :  Fri              17.00-20.30 น.

อาทิตย์  :  Sun         09.00-17.00 น.