ผศ.ทพ.ดร.คณิช ตรีภูวพฤทธิ์

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

ผศ.ทพ.ดร.คณิช(พลภัทธ์) ตรีภูวพฤทธิ์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาเอกสาขาทันตกรรม มหาวิทยาลัยเบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์

ประกาศนียบัตรอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

Dr. Kanich (Polbhat) Trlpuwabhrut DDS, PhD, Cert. in Orthod

Doctor of Dental Surgery (Hons), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand

Philosophiae Doctor (PhD), Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bergen, Norway

Certificate in Specialty Training Program in Orthodontics, Royal College of Dental Surgeons of Thailand

Diplomate Thai Board of Orthodontics

ความเชี่ยวชาญ — Specialty

♦ ทันตกรรมจัดฟัน  (Orthodontics)

เวลาลงตรวจ

จันทร์ พุธ   พฤหัส         17.00 – 20.30 น.
Mon / Wed / Thu

เสาร์-อาทิตย์                09.00 – 17.00 น.
Sat / Sun