อ.ทพ.ดร.คณิช ตรีภูวพฤทธิ์

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

อ.ทพ.ดร.คณิช(พลภัทธ์) ตรีภูวพฤทธิ์

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาเอกสาขาทันตกรรม มหาวิทยาลัยเบอร์เกน ประเทศนอร์เวย์
  • ประกาศนียบัตรอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
  • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

Dr. Kanich (Polbhat) Trlpuwabhrut DDS, PhD, Cert. in Orthod

  • Doctor of Dental Surgery (Hons), Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand
  • Philosophiae Doctor (PhD), Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bergen, Norway
  • Certificate in Specialty Training Program in Orthodontics, Royal College of Dental Surgeons of Thailand
  • Diplomate Thai Board of Orthodontics

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมจัดฟัน  (Orthodontics)

เวลาลงตรวจ

จันทร์-ศุกร์          17.00 – 20.30 น.

เสาร์-อาทิตย์        09.00 – 17.00 น.