อ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ

ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral and Maxillofacial Surgery)

อ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ

วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

Chonatee Chinkrua, DDS, Dip. Thai Board

♦ Graduate Dilplomate in Oral & Maxillofacial

♦ Surgery Certificate in Oral & Maxillofacial

♦ Surgery, Mahidol University

ความเชี่ยวชาญ — Specialty

ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral and Maxillofacial Surgery)

เวลาลงตรวจ

ศุกร์ : Fri      17.00 – 20.30 น.