อ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ

ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral and Maxillofacial Surgery)

อ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ

Chonatee Chinkrua, DDS, Dip. Thai Board

  • Graduate Dilplomate in Oral & Maxillofacial
  • Surgery Certificate in Oral & Maxillofacial
    Surgery, Mahidol University

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral and Maxillofacial Surgery)

เวลาลงตรวจ

ศุกร์ : Fri      17.00 – 20.30 น.