ผศ.ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

ผศ.ทพญ.สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

Dr. Supassara Sirabanchongkran DDS, MSc (Orthod)

Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Chiang MaiUniversity, Thailand

Master of Science (Orthodontics), Faculty of Dentistry, Khon Kaen University, Thailand

Diplomate Thai Board of Orthodontics

ความเชี่ยวชาญ — Specialty

♦ ทันตกรรมจัดฟัน  (Orthodontics)

เวลาลงตรวจ

อาทิตย์        09.00 – 17.00 น.