ทพญ.เพ็ชรไพลิน ภู่สันติสัมพันธ์

ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

ทพญ.เพ็ชรไพลิน ภู่สันติสัมพันธ์

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Petchpailin Phusantisampan, DDS

  • Doctor of Dental Surgery , Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

ความเชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป  (General Dentist)

เวลาลงตรวจ

พุธ : Wed   17.00-20.30 น.