ทันตแพทย์

ผศ.ทพ.ดร.คณิช ตรีภูวพฤทธิ์

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

อ.ทพ. วรุตม์ ตรีบุรุษ

ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implantology)

อ.ทพ.วริศ เผ่าเจริญ

ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral and Maxillofacial Surgery)

อ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ

ศัลยศาสตร์ช่องปาก (Oral and Maxillofacial Surgery)

อ.ทพญ.ปัทมา  กิติคุณ

ทันตกรรมรักษารากฟัน ( Endodontics)

ทพญ.มินตรา นาคธร

ทันตกรรมปริทันต์ (Periodontics)

อ.ทพ.กชพล คูหารัตนไชย

ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

ทพญ.สิริพิมพ์ พฤกษ์ไพบูลย์

ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)